Війна рф проти України як форс-мажорна обставина в контексті виконання договірних зобов'язань
01/12/2022
Правовий інсайт
Підготовлено:
Визначення форс-мажорних обставин в положеннях договорів часто була типовою стандартною умовою, застосування якої було доволі рідкісним випадком, пов'язаним із стихіийними лихами, пожежами тощо. Однак, після 24 лютого 2022 року ситуація дещо змінилася. В Україні та і поза її межами (у частині виконання договорів, стороною яких є іноземні суб'єкти), вказані обставини набули особливого значення в аспекті неможливості виконати умови тих чи інших договорів у зв'язку із війною. Доволі важливим та відкритим залишається питання застосування вказаного положення, з урахуванням повномасштабної війни, що створює правові наслідки, які унеможливлюють виконання договірних зобов'язань, створюють явні фінансові труднощі та перешкоди у реалізації господарської діяльності.

У цьому контексті українське законодавство містить декілька визначень терміну «форс-мажорні обставини», прирівнюючи його до «обставин непереборної сили», вживаючи терміни, зокрема, «ситуації воєнного характеру», «воєнні дії», «віийна», «загроза віийни». Вказані визначення пов'язують настання таких обставин із неможливістю виконати певні обов'язки, що виникають в силу існування вимог норм відповідних галузей права.

Норми податкового законодавства у вигляді Наказу Міністерства фінансів України містять, зокрема, визначення «обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини) як надзвичайні та невідворотні обставини, що виникли за певних умов та об'єктивно унеможливлюють виконання платником податків певних визначених обов'язків, зокрема, викликані надзвичайними ситуаціями воєнного характеру (Про затвердження Порядку застосування норм пунктів 102.6-102.7 статті 102 глави 9 розділу ІІ Податкового кодексу України : Наказ; Мінфін України від 20.10.2017 № 861).
Юлія Гончаренко
Юрист
Партнер
Визначення форс-мажорних обставин в положеннях договорів часто була типовою стандартною умовою, застосування якої було доволі рідкісним випадком, пов'язаним із стихійними лихами, пожежами тощо. Однак, після 24 лютого 2022 року ситуація дещо змінилася. В Україні та і поза її межами (у частині виконання договорів, стороною яких є іноземні суб'єкти), вказані обставини набули особливого значення в аспекті неможливості виконати умови тих чи інших договорів у зв'язку із війною. Доволі важливим та відкритим залишається питання застосування вказаного положення, з урахуванням повномасштабної війни, що створює правові наслідки, які унеможливлюють виконання договірних зобов'язань, створюють явні фінансові труднощі та перешкоди у реалізації господарської діяльності.

У цьому контексті українське законодавство містить декілька визначень терміну «форс-мажорні обставини», прирівнюючи його до «обставин непереборної сили», вживаючи терміни, зокрема, «ситуації воєнного характеру», «воєнні дії», «війна», «загроза війни». Вказані визначення пов'язують настання таких обставин із неможливістю виконати певні обов'язки, що виникають в силу існування вимог норм відповідних галузей права.

Норми податкового законодавства у вигляді Наказу Міністерства фінансів України містять, зокрема, визначення «обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини) як надзвичайні та невідворотні обставини, що виникли за певних умов та об'єктивно унеможливлюють виконання платником податків певних визначених обов'язків, зокрема, викликані надзвичайними ситуаціями воєнного характеру (Про затвердження Порядку застосування норм пунктів 102.6-102.7 статті 102 глави 9 розділу ІІ Податкового кодексу України : Наказ; Мінфін України від 20.10.2017 № 861).
Митне законодавство в контексті митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України в Наказі Держмитслужби України від 17.11.2005
№ 1118 серед обставин непереборної сили визначено, зокрема, «військові дії чи надзвичайний стан у регіоні».

У Цивільному кодексі України (далі – «ЦКУ») міститься лише правові наслідки настання непереборної сили, що зазначена як підстава звільнення від відповідальності за порушення зобов'язання: особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили (ст. 617 ЦК України).

Подібне положення містить ст. 218 Господарського кодексу України (далі – «ГКУ»), згідно якої суб'єкт господарювання за порушення господарського зобов'язання несе господарсько-правову відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин за даних умов здійснення господарської діяльності.

Тому, у разі якщо в договорі взагалі не зазначено про форс-мажорні обставини, то для такого випадку є загальні вищевказані норми ч. 2 ст. 218 ГКУ та ч. 1 ст. 617 ЦКУ.
Разом з тим, норми ані цивільного, ані господарського права, не містять визначення вказаних обставин «непереборної сили». Найбільш широке визначення форс-мажорних обставин передбачено ч. 2 ст. 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» (далі – «Закон»), згідно якої: «форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо».

Однак, самі по собі форс-мажорні обставини не мають преюдиціальний (заздалегідь встановлений) характер, а зацікавленій стороні необхідно довести (1) факт їх виникнення; (2) те, що обставини є форс-мажорними (3) для конкретного випадку. Виходячи з ознак форс-мажорних обставин, необхідно також довести їх надзвичайність та невідворотність. При цьому той факт, що форс-мажорні обставини необхідно довести, не виключає того, що їх наявність може бути засвідчена відповідним компетентним органом (постанова Верховного Суду від 25 січня 2022 року, справа № 904/3886/21).
Статтею 14-1 вказаного Закону визначено, що засвідчення дії непереборної сили шляхом видачі сертифікату про форс-мажорні обставини покладено на Торгово-промислову палату України (далі – «ТПП») та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати. У такому випадку зацікавлена сторона звертається із заявою до ТПП, надаючи відповідні докази на підтвердження форс-мажорних обставин, що унеможливлюють виконання договору (Регламент засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), затвердженого Рішенням президії ТПП України від 15.07.2014 за № 40(3).
Натомість, з метою спрощення процедури засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), ТПП України опублікувала на своєму сайті загальний офіційний лист від 28.02.2022 за № 2024/02.0-7.1 щодо засвідчення форс-мажору, відповідно до якого ТПП повідомила, що на підставі ст. ст. 14, 14-1 вищевказаного Закону та інших документів вона засвідчує форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) - військову агресію рф проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05:30 ранку 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 р. № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та підтверджує, що зазначені обставини з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення, є надзвичайними, невідворотними та об'єктивними обставинами для суб'єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по договору, окремим податковим та/чи іншим зобов'язанням/обов'язком, виконання яких/-го настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання відповідно яких/-го стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).
З огляду на це, спрощується процедура, оскільки військова агресія рф проти України як форс-мажорна обставина є підтверджена і не потребує доведенню. Єдиним і головним залишається обов'язок доведення факту, що такі обставини були форс-мажорними саме для даного конкретного випадку виконання господарського зобов`язання. При чому, доведення наявності непереборної сили покладається на особу, яка порушила зобов`язання. Саме вона має подавати відповідні докази в разі виникнення спору (постанова Верховного Суду від 15.06.2018 у справі № 915/531/17, від 26.05.2020 у справі № 918/289/19, від 17.12.2020 у справі № 913/785/17).

Що стосується міжнародних інституцій, серед яких є, зокрема, FOSFA (Федерація Асоціацій Торгівлі Олійними Культурами, Насінням і Жирами) та GAFTA (Міжнародна Асоціація Торгівлі Зерном та Кормами) як неурядові міжнародні асоціації та арбітражні органи, основною метою яких є сприяння розвитку міжнародної торгівлі зерном, кормами, оліями та жирами, то існують відповідні проформи контрактів вказаних інституцій, в яких врегульовані істотні умови, зокрема, щодо впливу форс-мажорних обставин, та порядок дій при їх настанні.
Так, згідно з FOSFA 53 п.23 до «форс-мажорних обставин» відносяться (a) пожежа, (b) страйки, (c) локаути, (d) заворушення, (e) громадські заворушення або (f) будь-яка причина, охоплена терміном форс-мажорні обставини, що перешкоджає транспортуванню товару.

Крім того, FOSFA 53 - п.23 «форс-мажорні обставини» передбачено порядок при настанні форс-мажорних обставин та подальших дій:

1. Наявність форс-мажорних обставин, що перешкоджають Продавцю завантажити товари на борт судна Покупця або перешкоджають Покупцю прийняти поставку.

2. Сторона, яка посилається на це положення, повинна негайно повідомити іншу про існування таких обставин.

3. Сторона, яка заявляє про форс-мажор, повинна надати докази для обґрунтування своєї вимоги, якщо цього вимагає інша сторона.

4. Після припинення дії форс-мажорних обставин - контрактний період доставки буде продовжено на 21 день.

5. Якщо така обставина існує протягом 60 днів після закінчення терміну поставки контракту, контракт або будь-яка його невиконана частина, яка вплинула на це, має бути анульована.
За GAFTA в редакції січня 2022 року «форс-мажорні обставини» означають (a) заборону експорту або інший виконавчий або законодавчий акт, вчинений урядом або від імені уряду країни походження або території, де розташований порт або порти, зазначені в цьому документі, що обмежує експорт, частково чи іншим чином, або (b) блокада, або (c) акти тероризму, або (d) військові дії, або (e) страйки, або (f) заворушення, або (g) поломка механізмів, або (h) пожежа, або (i) лід, або (j) стихійне лихо, або (k) непередбачувані та неминучі перешкоди для транспортування чи навігації, або (l) будь-яка інша подія, охоплена терміном «форс мажор».

Порядок за GAFTA дещо інший, більш конкретизований наявністю певних умов:
1. Наявність форс-мажорних обставин, які перешкоджають частково чи іншим чином виконати умови контракту: - Продавці зобов'язані надіслати повідомлення Покупцям протягом 7 днів після події або не пізніше ніж за 21 послідовний день до початку періоду відвантаження, залежно від того, що настане пізніше, із зазначенням причин про те, що існує форс-мажорна обставина, яка перешкоджає частково чи іншим чином виконати умови контракту – і лише в такому разі виконання цього контракту буде призупинено на час дії форс-мажорних обставин.

2. Якщо форс-мажор триває протягом 21 дня після закінчення періоду відвантаження, - то Покупці мають можливість анулювати невиконану частину контракту, надіславши повідомлення Продавцям не пізніше першого робочого дня після закінчення 21-денного періоду.

3. Якщо цей варіант не використано і форс-мажорні обставини тривають ще 14 днів: - то договір залишатиметься чинним протягом цього періоду, після чого, якщо форс-мажор не припиниться, - будь-яка невиконана частина контракту буде автоматично анульована.

4. Якщо форс-мажорні обставини припиняються до того, як договір або будь-яка його невиконана частина може бути скасована: - Продавці мають негайно повідомити Покупців про те, що форс-мажорні обставини припинилися. - Продавці мають право, після припинення, на стільки часу, скільки було залишено для відвантаження згідно з контрактом до настання форс-мажорних обставин. Якщо час, який залишився для відвантаження за контрактом, становить 14 днів або менше, допускається період у 14 послідовних днів.

При чому, тягар доведення лежить на Продавцях, і сторони не несуть відповідальності одна перед одною за затримку та/або невиконання за цим пунктом, за умови, що Продавці надали Покупцям, якщо потрібно, задовільні докази, що підтверджують затримку або невиконання.
Висновок
Таким чином, з урахуванням позиції Торгово-промислової палати України, військова агресія рф проти України підтверджена як форс-мажорна обставина, тобто доведено факт її існування, її надзвичайність та невідворотність. Разом з тим, наявність сама по собі обставин, які є форс-мажорними, не створює наслідки у вигляді автоматичного припинення дії контракту без жодних правових наслідків для сторін, основним є факт встановлення безпосереднього зв'язку наявності вказаної обставини із неможливістю виконати умови договору. При чому, важливим є дотримання відповідної процедури: вчасно повідомити сторону про існування таких форс-мажорних обставин, які унеможливлюють виконання договору, при чому підкріпити своє твердження доказами на їх підтвердження.

Команда Nightingales Partners неодноразово надавала правові висновки з вказаних питань та продовжує кваліфіковано здійснювати захист інтересів клієнтів за наявності об'єктивної неможливості виконати умови контракту, внаслідок існування форс-мажорних обставин як в рамках національного, так і міжнародного права.

Таким чином, з урахуванням позиції Торгово-промислової палати України, військова агресія рф проти України підтверджена як форс-мажорна обставина, тобто доведено факт її існування, її надзвичайність та невідворотність. Разом з тим, наявність сама по собі обставин, які є форс-мажорними, не створює наслідки у вигляді автоматичного припинення дії контракту без жодних правових наслідків для сторін, основним є факт встановлення безпосереднього зв'язку наявності вказаної обставини із неможливістю виконати умови договору. При чому, важливим є дотримання відповідної процедури: вчасно повідомити сторону про існування таких форс-мажорних обставин, які унеможливлюють виконання договору, при чому підкріпити своє твердження доказами на їх підтвердження.

Команда Nightingales Partners неодноразово надавала правові висновки з вказаних питань та продовжує кваліфіковано здійснювати захист інтересів клієнтів за наявності об'єктивної неможливості виконати умови контракту, внаслідок існування форс-мажорних обставин як в рамках національного, так і міжнародного права.
Підготовлено для Юрист&Закон.
We offer solutions